Płatności

Czesne od 01.01.2019 r. wynosi 1100 zł.

 

W roku 2019 od dnia 1 stycznia do 31 grudnia GMK udziela dotacji (dofinansowania) do pobytu dzieci objętych opieką.

Dotacja (dofinansowanie) wynosi:

1) 1,70 zł. za godzinę opieki nad dzieckiem (dotacja na dzieci objęte opieką placówki-przeznaczona na zmniejszenie kosztów ponoszonych przez rodziców/opiekunów prawnych),

2) 2,40 zł za godzinę opieki nad dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności (dotacja na dzieci niepełnosprawne objęte opieką placówki-przeznaczona dla podmiotów świadczących opiekę na refundację części kosztów związanych z opieką nad dzieckiem niepełnosprawnym). 

Kwota czesnego obejmuje pobyt Dziecka w żłobku do 10 godzin dziennie.

Odpłatność za pobyt dziecka w żłobku ponad 10 godzin dziennie - 20 zł za każde rozpoczęte 15 min.

 

 

Wpisowe

 

Kontynuacja umowy na następny rok szkolny - 300 zł.

Wpisowe (bezzwrotne) na cały rok szkolny - 400 zł.

 

W ramach  wpłaconego wpisowego Żłobek Fiku Miku gwarantuje:

  • materiały plastyczne m.in.: plastelina, kredki, bloki, papier kolorowy itp.
  • ręczniki,
  • środki czystości – mydło, chusteczki higieniczne.

 

Wpłaty należy dokonywać na konto do 10 dnia każdego miesiąca.

 

W roku 2019 od dnia 1 stycznia do 31 grudnia Gmina Miejska Kraków udziela dotacji (dofinansowania) do dzieci objętych opieką.

 

Dotacja (dofinansowanie) wynosi 1,70 zł. za godzinę opieki nad dzieckiem.

 

Zgodnie z podpisaną z Gminą Miejską Kraków umową zobowiązani jesteśmy do pomniejszania wysokości miesięcznych opłat ponoszonych przez rodziców lub opiekunów prawnych dziecka za objęcie opieką dziecka (tzw. "czesne") o kwote uzyskanej od Gminy dotacji wyliczoną według wzoru: ilość godzin zapewnienia opieki dziecku w danym miesiącu (liczona na podstawie zawartej z rodzicami lub opiekunami prawnymi umowy) x 1,70 zł.

 

Jednocześnie informujemy, że dotacja (dofinansowanie) dotyczy wszystkich dzieci objętych opieką żłóbków będących mieszkańcami miasta Krakowa niezależnie od ilości godzin opieki w placówce.

 

Ewentualne uwagi dotyczące udzielanych dotacji należy kierować do Biura ds. Ochrony Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa, ul. Bolesława Czerwieńskiego 16, 31-319 Kraków,

tel. 12 616 92 84 e-mail: bz.umk@um.krakow.pl

 

 

 

 

Odpłatność należy uiszczać na podany nr rachunku bankowego do 10 dnia każdego miesiąca. Za opóźnienia w opłatach będą naliczane odsetki ustawowe.

 

WZÓR PRZELEWU:

 

ERKO Kinga Kuciel

ul. Gwieździsta 7

30-383 Kraków

ING BANK ŚLĄSKI  S.A.   07 1050 1445 1000 0092 1514 5807

 

Tytuł przelewu:

Opłata za żłobek za miesiąc ......., imię i nazwisko dziecka